Nytt år – nya lagar

Publicerad den 2 januari 2018

AKTUELLT | Nytt år brukar betyda att en hel del nya lagar träder ikraft. 2018 är inget undantag. Hantverkarna ger dig koll på de viktigaste nya lagarna och förordningarna som påverkar hantverksföretagare.


Arbetsmarknadsdepartementet

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 

Ny lag: Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Nya förordningar: Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Ändringar: Följdändringar och anpassningar i ett antal lagar och förordningar, bland annat i socialförsäkringsbalken och förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Ikraftträdande: 1 januari 2018


Ett nytt regelverk för nyanländas etablering ersätter det tidigare. Syftet är att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Den nya lagen reglerar i huvudsak det statliga ansvaret för etableringsinsatser. I övrigt harmoniseras regelverket i större utsträckning med vad som gäller för övriga arbetssökande. Den s.k. rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare innehåller bestämmelser om programmets innehåll och hur länge en nyanländ får ta del av etableringsinsatser. Bland annat införs en utbildningsplikt.  


Reglerna om ersättning för deltagare inom det nya programmet harmoniseras i möjligaste mån med reglerna för ersättning för deltagare i andra arbetsmarknadspolitiska program. Kraven på individen tydliggörs. Liksom deltagare i andra arbetsmarknadspolitiska program kan en nyanländ varnas eller stängas av från sin ersättning under en kortare eller längre tid. Handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.Justering av takbeloppet för stöd för nystartsjobb

Ändring: Förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Ikraftträdande: 1 november 2017


Ändringen innebär att takbeloppet för stöd för nystartsjobb sänks.Justering av takbelopp och ändrad subventionsgrad inom det särskilda anställningsstödet

Ändring: Förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Ikraftträdande: 1 november 2017


Ändringarna innebär att takbeloppen för särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, i form av extratjänst och instegsjobb, höjs. Ändringarna innebär också att subventionsgraden för särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin sänks.Förstärkning av främjandemedel som syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Ändring: Förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

Ikraftträdande: 13 november 2017


Det tydliggörs att statsbidrag får lämnas för främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda de nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att stärka deras kunskaper i svenska. Målgruppen utvidgas till att utöver nyanlända också omfatta personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet. Dessutom ändras förordningen så att Arbetsförmedlingen själv får bestämma tidpunkt för när ansökningar ska komma in och när en redovisning av de mottagna medlen ska göras.Finansdepartementet

Ändrad beräkning av förmånsvärde för tjänstebil

Ändring: Inkomstskattelagen (1999:1229)

Ikraftträdande: 1 januari 2018
 
Bestämmelserna om hur förmånsvärdet för tjänstebil beräknas justeras i vissa delar. Idag ingår fordonsskatt i den s.k. prisbasbeloppsdelen när förmånsvärdet beräknas. Ändringen innebär att bilens faktiska fordonsskatt i stället ska läggas till som en ytterligare post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. För att öka incitamenten för förmånstagare att begränsa sin privata körning ska betald trängselskatt inte längre ingå i förmånsvärdet. Om en arbetsgivare betalar den anställdes utgifter för privata resor med förmånsbil får den anställde en skattepliktig förmån med motsvarande belopp.Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Ändring: Inkomstskattelagen (1999:1229), socialavgiftslagen (2000:980) och skatteförfarandelagen (2011:1244)

Ikraftträdande: 1 januari 2018
 
För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner inför regeringen bestämmelser om lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda vad gäller företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige säljer den aktie som har köpts genom utnyttjande av personaloptionen. Om det är fråga om en aktie i fåmansföretag kan de så kallade 3:12-reglerna bli tillämpliga. Det införs även en skyldighet att lämna kontrolluppgift om en sådan personaloption har använts för att köpa aktier. Regelverket utgör ett statligt stöd och har godkänts av Europeiska kommissionen.Utvidgat växa-stöd till den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag 

Ändring: Lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021

Ikraftträdande: 1 januari 2018
 
För att göra det enklare för små företag att anställa sin första medarbetare utvidgas växa-stödet till att också omfatta vissa aktiebolag och handelsbolag. Utvidgningen innebär att aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt handelsbolag med högst två ägare också omfattas av växa-stödet om de anställer en första person. Anställningen ska omfatta minst 3 månader och innebära en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Sänkningen gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor och går att få under högst 12 månader. De nya reglerna föreslås vara temporära och tillämpas på ersättningar som utges till och med den 31 december 2021.Avskaffad reklamskatt för annonser i periodiska publikationer 

Ändring: Lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Ikraftträdande: 1 januari 2018
 
Reklamskatten för annonser i periodiska publikationer som inte utgör annonsblad, katalog eller program avskaffas. Syftet är att stödja dagspressen. Innan ändringen var sådana annonser föremål för 2,5 procent reklamskatt.Sänkt skatt för pensionärer 

Ändring: Inkomstskattelagen (1999:1229)

Ikraftträdande: 1 januari 2018  
 
Skatten sänks ytterligare för pensionärer. Ändringen innebär en förstärkning av det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets början har fyllt 65 år. Förstärkningen sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla som har en inkomst mellan 123 700 kronor och 416 300 kronor per år 2018.Justitiedepartementet

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister 

Ändring: Utlänningslagen (2005:716)

Ikraftträdande: 1 december 2017
 
Lagändringen innebär att det är möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren, utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd, har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse.Kulturdepartementet

Kulturmiljölagen utvidgas till att gälla även inom ett större område i anslutning runt Sveriges kust

Ändringar: Kulturmiljölagen (1988:950)

Ikraftträdande: 1 mars 2018
 
Genom ändringen ska kulturmiljölagen kunna tillämpas även inom den så kallade angränsande zonen runt Sveriges kust i anslutning till Sveriges territorium. Detta innebär bland annat att bestämmelserna om fornminnen även gäller fartygslämningar i den angränsande zonen. Även bestämmelserna om skydd mot att föra ut kulturföremål ur landet och att återlämna olagligt utförda kulturföremål ska tillämpas inom den angränsande zonen.
 


Ansökningsavgift för att använda metallsökare 

Ändringar: Kulturmiljöförordningen (1988:1188)

Ikraftträdande: 1 januari 2018
 
Genom ändringarna i kulturmiljöförordningen införs en ansökningsavgift för metallsökarärenden alternativt tillstånd att medföra och använda metallsökare. Avgiftsklass 2 (för närvarande 750 kr) ska tillämpas och varje geografiskt avgränsat område ska behandlas som ett avgiftsbelagt ärende. Ändringarna innebär också att plikten för länsstyrelserna att samråda med Riksantikvarieämbetet i ärenden som är av större vikt tas bort. I de fall Polismyndigheten eller Kustbevakningen tar emot fornfynd ska de underrätta länsstyrelserna istället för som tidigare Riksantikvarieämbetet.Miljö- och energidepartementet

Naturvårdsverket blir tillståndsmyndighet för utsläppsrätter

Ändringar: Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Ikraftträdande: 1 januari 2018


Ändringen innebär att Naturvårdsverket blir tillståndsmyndighet enligt lagen om handel med utsläppsrätter.Förändrade kriterier för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses hållbara

Ändringar: Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Ikraftträdande: 1 januari 2018
 
Lagändringarna innebär ändrade definitioner av avfall och restprodukter. De innebär också ändrade krav i fråga om att minska växthusgasutsläpp för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara hållbara. De som är rapporteringsskyldiga får en utökad uppgiftsskyldighet. Statens energimyndighet får återkalla ett hållbarhetsbesked om rapporteringsskyldigheten enligt lagen har upphört. Ett mål införs om att andelen avancerade biodrivmedel år 2020 ska vara minst 0,5 procent av de 10 procentenheter som utgör förnybartdirektivets mål för förnybar energi i transportsektorn.Näringsdepartementet

Gemensamma standarder för att ladda fordon som drivs av el eller vätgas

Ändring: Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Ikraftträdande: 18 november 2016 men tillämpas första gången på laddningspunkter och tankstationer som tas i bruk eller förnyas efter 17 november 2017.
 
Publika laddningspunkter för elfordon, och tankstationer för vätgasdrivna fordon, ska vara anpassade till internationella standarder. Syftet är att underlätta för utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel och för att underlätta för konsumenterna. I praktiken innebär det att anslutningsdon och uttag vid dessa laddningspunkter och tankstationer ska vara desamma överallt. Det är dock tillåtet att vid t.ex. en laddningspunkt ha flera olika sorters uttag, så länge som en av dessa följer den angivna standarden.  Kraven på postförsändelser ändras 

Ändring: Förordning om ändring i postförordningen (2010:1049)

Ikraftträdande: 1 januari 2018
 
Ändringen innebär att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla kravet att minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. När det gäller adresserade försändelser som väger högst 2 kg och som lämnas in för gränsöverskridande postbefordran ska minst 85 procent av försändelserna ha delats ut inom tre påföljande arbetsdagar och minst 97 procent ha delats ut inom fem påföljande arbetsdagar.
 


Konkurrensverket får besluta om företagskoncentrationer

Ändringar i lag: Konkurrenslagen (2008:579)

Ikraftträdande: 1 januari 2018
 
Förbud eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer, till exempel sammanslagningar av företag, beslutas av Konkurrenssverket i första instans. Verkets beslut får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Det är en ändring jämfört med tidigare då domstolen fattade beslut med förslag från Konkurrensverket.Förare som använder mobiltelefon under färd får inte hålla den i handen

Ändringar: Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Ikraftträdande: 1 februari 2018
 
Ändringen i innebär att förare som använder mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning under färd får inte hålla den i handen. Sedan tidigare gäller att föraren får ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Förbudet mot att hålla utrustningen i handen gäller utan att det behöver göras en prövning av om användningen påverkat framförandet av fordonet menligt.Regeringen får möjlighet att ändra kraven tillfälligt i plan- och bygglagen om det kommer många asylsökande 

Ändringar i lag: Plan- och bygglagen (2010:900)

Ikraftträdande: 1 januari 2018
 
I plan- och bygglagen får regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i lagen i syfte att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas. En förutsättning är att tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande. Föreskrifterna ska bl.a. gälla undantag från lagens bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov med mera, och om genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Föreskrifterna om undantag får endast gälla åtgärder som pågår under högst tre år.Ytterligare lagar att hålla koll på

Fler företag omfattas av kraven på tillgänglighet
Ändring: Diskrimineringslagen (2008:567)
Ikraftträdande: 1 maj 2018


Ändringen i diskrimineringslagen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Detta kommer att påverka exempelvis frisörer och bagerier. Ändringen innebär att personer med funktionsnedsättning får ett bättre skydd mot diskriminering. Kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ökar därmed även för mindre företag.EU:s dataskyddsförordning GDPR ersätter personuppgiftslagen
Ny förordning: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR)
Ikraftträdande: 25 maj 2018


Personuppgiftslagen ersätts av den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Förordningen innebär bland annat att alla fysiska personer som finns i något register (kundklubbar, personallistor, kundregister och så vidare) har rätt att bli borttagna. Detta innebär ett krav på nya rutiner för att stärka skyddet och rättigheterna för personer som registreras. Följs inte GDPR:s regler kring behandling av personuppgifter riskerar företaget dryga böter.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar