Här kan du söka stöd för att växa och utvecklas

Publicerad den 8 februari 2018

FÖRETAGANDE | Vill du växa, men vet inte hur? Vill du genomföra ett projekt för ökad hållbarhet, men har inte råd? Det är för dig Tillväxtverket finns. Deras jobb är att öka Sveriges konkurrenskraft och bidra till att skapa bra förutsättningar för Sveriges drygt en miljon företag att växa och utvecklas. Bland annat genom att dela ut olika ekonomiska stöd.


Tillväxtverket utlyser regelbundet olika stöd du som företagare kan söka. Här är ett urval av de stöd som är aktuella just nu:


Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

Sista ansökningsdag: 15 februari

EU-programmet Västsverige (regionalt strukturfondsprogram) utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi.


Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.


För vad kan vi söka?

Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag. Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden:


Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation

Insatsområdet avser bidra till att stärka samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor inom forskning och innovation, i regionala styrkeområden.


Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Det är inte möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella instrument.

Insatsområdet avser bidra till att främja entreprenörskap och/eller stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt och ägna sig åt innovationsprocesser.


Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Insatsområdet avser bidra till att stärka samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden och/eller till stärkt förmåga att kommersialisera nya produkter och tjänster som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.


Ansökningar som är kopplade till hållbara transporter beaktas särskilt. Utlysningen är inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade territoriella investeringar.


Läs mer och ansök härRådgivning och coachning för ökad digitalisering i företag

Sista ansökningsdag: 22 februari


Tillväxtverket vill att fler företag nyttjar digitaliseringens möjligheter. Nu kan din organisation söka finansiering för projekt som syftar till att öka användningen av digital teknik i industriföretag eller industrinära tjänsteföretag. Projektmedlen ska användas till rådgivning och coachning som ökar företags användning av digital teknik. Målgruppen ska vara små och medelstora företag, främst inom industri eller industrinära tjänsteföretag.

Runt 8–10 projekt kommer att kunna få finansiering inom ramen för denna utlysning.


Vem kan söka?

Projektmedel kan sökas av aktörer som har en närhet till företag inom industri och/eller industrinära tjänster. Aktören ska ha kompetens att genomföra affärsutvecklande insatser som syftar till att öka företags användning av digital teknik – på egen hand och/eller i samarbete med andra aktörer.


Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar. Privatpersoner kan inte ansöka om stödet.


För vad kan vi söka?

Rådgivning och coachning

Projektmedlen ska användas till rådgivning och coachning som ökar företags förmåga att använda digital teknik. Målgruppen ska vara små och medelstora företag inom industri eller industrinära tjänsteföretag. I uppgiften ingår också att vid behov kunna vägleda företagen vidare till lämpliga insatser, inklusive andra offentligt finansierade insatser inom området.


Läs mer och ansök härUtveckla konkurrens­kraften i Norra Mellansverige

Sista ansökningsdag: 28 februari


Programmet Norra Mellansverige stärker forskning och innovation, ökar tillgången till och användningen av informations- och kommunikationsteknik, ökar små och medel­stora företags konkurrenskraft och stödjer övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

De här prioriterade områdena delas in i fyra insatsområden med separata budgetar. I den här utlysningen är tre av dessa öppna och möjliga att ansöka till.


Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.


För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad på något av följande insatsområden:


Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Målet för insatsområdet är att öka antalet innovativa små och medelstora företag i regionen. Projektens insatser ska bidra till att skapa förutsättningar för väl fungerande innovationssystem och utveckla företagens innovationsförmåga. De ska också bidra till att öka samspelet mellan företag, kluster, forskning och högre utbildning samt bidra till företagens internationalisering.


Insatsområde 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.

Målet för insatsområdet är att öka antalet nya företag med tillväxtpotential och att öka tillväxten i regionens befintliga små och medelstora företag. Projektens insatser ska bidra till att främja entreprenörskap och skapa väl fungerande rådgivningssystem, stödja och utveckla växande branscher, öka kunskapsinnehållet i företagens utbud, samt stödja små och medelstora företags förmåga till internationalisering.


Insatsområde 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Målet med insatsområdet är att minska koldioxidutsläppen från små och medelstora företag och förbättra koldioxidsnål teknik. Projektens insatser ska öka företagens energieffektivisering och bidra till att användningen av förnybar energi ökar samt utveckla lösningar för hållbara och koldioxidsnåla transportsystem. Dessutom är det möjligt att genomföra insatser för forskning och innovation inom förnybar energi och energiteknik.


Läs mer och ansök här

 


Sök finansiering för att lösa klimat- och miljöutmaningar

Sista ansökningsdag: 4 mars


Har ditt företag en beprövad miljöteknik som kan lösa miljö- och klimatutmaningar utanför Sverige eller vill din exportkund, på en av de utvalda marknaderna, starta ett nytt miljöteknikprojekt?  Programmet Demo Miljö främjar spridningen av innovativa tekniklösningar för miljö- och klimatproblem i fjorton utvalda länder.


Programmet består av två delar som söks var för sig; finansiering för planeringsbidrag och för demonstrationsprojekt. Planeringsbidrag kan sökas av miljöteknikföretag i hela världen medan finansiering för demonstrationsprojekt kan sökas av aktörer i 14 utvalda projektländer:


Afrika: Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia

Asien: Bangladesh, Kambodja

Latinamerika: Bolivia, Colombia, Guatemala

Europa: Bosnien-Hercegovina, Serbien, Moldavien, Georgien, Ukraina


Vem kan söka?

Miljöteknikföretag med en teknik som är anpassad för något av de 14 länderna, och köpare av miljöteknik som är intresserade av att köpa in miljöteknik för ett demonstrationsprojekt.


Planeringsbidrag: kan sökas av privata, offentliga eller ideella aktörer. Sökande ska ha en identifierad part i projektlandet samt ha upprättat ett samarbetsavtal med denne.


Bidrag för demonstrationsprojekt: kan sökas av både privata, offentliga eller ideella aktörer med juridisk hemvist i projektlandet.


Vilken typ av finansiering kan jag söka?

Det finns två typer av finansiering att söka inom Demo Miljö: Demonstrationsbidrag och planeringsbidrag. Bägge bygger på partnerskap mellan en etablerad part i ett av de 14 projektländerna och en part i ett annat land, till exempel Sverige.


Planeringsbidrag – för att undersöka en ny marknad

Om du vill undersöka en ny marknad tillsammans med en lokal partner i något av de 14 projektländerna – sök planeringsbidrag!


Bidrag för demonstrationsprojekt – för att testa teknik på plats

Om du har en potentiell kund i något av våra 14 projektländer som vill köpa beprövad miljöteknik som är ny i landet – informera kunden om möjligheten att söka demonstrationsbidrag för att delfinansiera installation och test av tekniken på plats.


Läs mer och ansök härInvesteringar i smart specialisering

Sista ansökningsdag: 8 mars


Europeiska strategiska klusterpartnerskap för investeringar i smart specialisering (COSME). Syftet med utlysningen är att stötta uppbyggnaden av strategiska partnerskap mellan kluster/företagsnätverk i olika länder för att stärka samarbeten inom viktiga områden för smart specialisering.


Vem kan söka?

Sökande måste vara en juridisk person från EU eller något av COSME:s samarbetsländer (till exempel Turkiet). Sökande kan vara vinstdrivande, icke vinstdrivande, helt eller delvis privat eller helt offentlig. I konsortiet ska ingå minst tre juridiska personer från tre olika länder.


Från varje region som deltar i konsortiet ska en part utgöras av en klusterorganisation/företagsnätverk som tillhandahåller specialiserat stöd riktat till små och medelstora företa för att stimulera innovation. Dessutom måste minst en deltagande region klassas som ”mindre utvecklad” eller ”i övergångsfas” enligt den kartläggning som gjorts för innevarande programperiods strukturfonder. Det betyder att det till exempel inte går att gå in med ett enbart nordiskt partnerskap.


För vad kan vi söka?

Konsortiet kan sätta ihop en egen aktivitetsplan som är relevant för vad man vill uppnå. Vissa aktiviteter måste dock finnas med:

Utvecklandet av en gemensam strategi för klusterpartnerskap (för första halvan av projekttiden). Beskriv på cirka 10 sidor hur era olika insatser för smart specialisering hänger ihop och kan komplettera varandra.


Läs mer och ansök härSmart och Hållbar tillväxt för alla

Sista ansökningsdag: 8 mars


Programmet Östra Mellansverige ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka forskning och innovation, öka små och medel­stora företags konkurrenskraft och att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.


Programmet har tre insatsområden med separata budgetar:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer


Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.


Organisationen bör vara en aktör som är beredd att ta ett långsiktigt ansvar för att driva arbetet vidare efter avslutat projekt och att integrera arbetet i det regionala tillväxtarbetet.


För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad på något av följande insatsområden:

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Satsningar ska stärka det befintliga stödsystemets arbete att involvera näringslivet i regionens innovationsprocesser kopplat mot identifierade styrkeområden.


Insatsområde 2: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Här finns möjlighet för projekt som tidigare beviljats stöd till förstudier att söka stöd för ett genomförandeprojekt.


Insatsområde 3: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Insatsområdet är öppet i sin helhet.

För alla insatsområden gäller att ni ska kunna beskriva en tydlig förändringslogik. Det är ett sätt att skapa både styrbarhet och utvärderingsbarhet i projektet. Det ger också stöd för att ni på ett tydligt sätt ska kunna integrera de horisontella kriterierna Jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, och hur de kan fungera som hävstång för hållbar tillväxt.


Läs mer och ansök härUtveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft

Sista ansökningsdag: 15 mars


EU-programmet Mellersta Norrland (regionalt strukturfondsprogram) öppnar för ansökningar till utlysning 2018:1 för projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt i regionen.


Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.


För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer


Läs mer och ansök härTransnationella samarbeten inom design, mode, inredning (COSME)

Sista ansökningsdag: 15 mars


Syftet med utlysningen är att stötta innovativa samarbeten inom design, mode och inredning. Projektet Worth inom COSME ger modedesigners, startups, hantverkare, techföretag samt små och medelstora tillverkningsföretag en plattform att utveckla kreativa koncept tillsammans med andra i transnationella partnerskap.


Vem kan söka?

Följande aktörer kan söka stödet:

 • Designers
 • Kreatörer
 • Hantverkare
 • Tillverkare
 • Techföretag


Ni är ett litet eller medelstort företag som varit registrerat i minst 6 månader och som är inresserat av att arbeta ihop i ett partnerskap.


I partnerskapet, som ni antingen formar själva eller får hjälp med att hitta, måste det ingå minst två av följande; designers, tillverkare, tech partners. Partnerskapen ska bestå av minst 2 (max 3) deltagare från minst två EU-länder, eller länder som associerade till COSME (till exempel Turkiet).


För vad kan vi söka?

Syftet är att förse partnerskapen med finansiering, coachning, nätverk och möjligheter att visa upp sig på internationella mässor. Den som blir antagen till programmet får tillgång till coachning inom marknadsföring, designtänkade, produktutveckling med mera.


Läs mer och ansök härInsatser för ökad konkurrenskraft i Stockholm

Sista ansökningsdag: 15 mars

En viktig del inom denna investeringsprioritering handlar om att stärka företagens möjligheter till affärsutveckling och internationalisering. För detta fordras såväl kunskap som kompetens. Insatserna inom investeringsprioriteringen ska vara affärsnära och utformade med utgångspunkt i målgruppens faktiska behov för att kunna generera effekter och tillväxt i företagen.


Vem kan söka?

Intermediärer i det företags- och innovationsfrämjande systemet är välkomna att söka stöd inom denna utlysning. Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.


För vad kan vi söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar om stöd till investeringsprioritering 1:2, ökad konkurrenskraft, som handlar om att stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser.

Syftet är att möta Stockholmsregionens utmaning, att öka tillväxten i företagen och deras roll i det regionala innovationssystemet. Projektens insatser ska främja etablerade företag i deras tillväxtfas, till exempel att stödja företagen i att utveckla nya affärsmöjligheter, öka sin omsättning eller nå en internationell marknad.


I Stockholmsregionen finns många offentliga och privata företagsfrämjande aktörer som stödjer små och medelstora företag med olika tjänster. Det pågår också flera strategiska projekt inom området. Den här utlysningen riktar sig till ett eller ett fåtal projekt med bred regional förankring som stärker tillväxtrådgivning och stöd till företag med tillväxtpotential. Därutöver förväntas insatserna leda till att långsiktigt bidra till stärkta samverkansstrukturer och ett mer sammanhållet system för att främja företagen i Stockholmsregionen.


Läs mer och ansök härUtveckla konkurrenskraften i Småland och Öarna

Sista ansökningsdag: 19 mars


Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen och främja tillväxten i regionen, med särskild vikt på små och medelstora företag. På så sätt ska man bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling.


Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.


För vad kan vi söka?

Er ansökan ska i denna utlysning vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.


Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

För att förnya näringslivet i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behövs en ökad samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor.

 • Projekt inom målet kan exempelvis handla om fler innovativa miljöer där universitet, forskningsinstitut, näringsliv, och det omgivande samhället kan mötas (inklusive smärre investeringar i gemensam utrustning och/eller demonstrationsprojekt).
 • EU-medlen kan också bidra till att forskningens resultat kommer till nytta i befintliga och nya företag och i offentlig verksamhet.


Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT

Den stora utmaningen inom området är att ta tillvara de möjligheter som IT-utvecklingen ger, att använda digitaliseringens möjligheter för att möta exempelvis framtidens behov av välfärd inom äldrevården eller tillgängligheten till offentlig service.

 • Mot denna bakgrund ser vi gärna ansökningar som syftar till effektivare samordning, för att små- och medelstora företag ska få ökad tillgång till bredband (exkl. fysiska investeringar i bredband) och/eller fler ansökningar om stöd för insatser som leder till att andelen företag eller privatpersoner som använder IT-tjänster ökar.
 • Utveckling av kommunala bredbandsstrategier för att identifiera områden där det finns behov av investeringar i bredbandsinfrastruktur och för att skapa goda förutsättningar för samverkan och synergier mellan såväl kommuner, regioner och näringslivsaktörer.
 • Digitala samhällsbyggnadsprocesser.


Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser

Näringslivsutveckling är programmets huvudfokus, och insatsområdet utgör grunden för att uppfylla det tematiska målet för innovation inom Europa 2020-strategin, (EU:s tillväxtstrategi). Det ska göra tillväxt i små och medelstora företag möjlig.

 • Mot denna bakgrund ser vi gärna ansökningar som syftar till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt i små och medelstora företag. Det kan till exempel handla om affärsutveckling, strukturer för kompetensförsörjning eller att underlätta internationalisering.


Att främja hållbara transporter

 • Det kan handla om att skapa lösningar för effektiva byten mellan olika transportslag för såväl gods- som persontrafik, som för energi- och koldioxidsnåla transportslag med tillgång till alternativa bränslen (inkl. smärre investeringar).


Läs mer och ansök härTransportbidrag

Sista ansökningsdag: 31 mars


Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar.


Vem kan söka?

Transportbidrag kan sökas av företag med produktionsverksamhet i de fyra nordligaste länen: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.


För vad kan vi söka?

Uttransportbidrag

Bidrag kan sökas för transporter från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län. Detta gäller transporter av varor och produkter som har genomgått en betydande bearbetning.


Intransportbidrag

Inom vissa näringsgrenar kan bidrag även sökas för transporter till Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län. Detta gäller transporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå en betydande bearbetning.


Läs mer och ansök härCheckar för internationalisering

För små företag som vill ta in extern kompetens. Det är olika ansökningstider för olika regioner, kontakta din region för mer information.


Har du en produkt eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering. Affärsutvecklingscheckar finns i alla regioner – med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.


Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2–49 anställda
 • en omsättning på minst 3 miljoner kronor och max 10 miljoner EUR (gäller senaste årsbokslut)
 • en ekonomi i ordning
 • en befintlig vara eller tjänst att ta vidare till nya marknader.


För vad kan vi söka?

Nå nya marknader med hjälp av extern kompetens

Checkarna används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa ditt företag att nå nya internationella marknader, Du kan använda checken till:


Köp av tjänst

 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska vara en ny kompetens till företaget)
 • Resekostnader (max 20 procent av den totala kostnaden)
 • Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.
 • Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med till exempel att:
 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.


Läs mer och ansök härCheckar för digitalisering

För små företag som vill ta in extern kompetens. Det är olika ansökningstider för olika regioner, kontakta din region för mer information.


Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta. Affärsutvecklingscheckar finns i alla regioner – med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.


Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2–49 anställda,
 • en omsättning på minst 3 miljoner kronor och max 10 miljoner EUR (gäller senaste årsbokslut),
 • sin ekonomi i ordning.


För vad kan vi söka?

Tjänst och anställning

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt:

 • köp av tjänst
 • projektanställning.


Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.


Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • ta fram en digital strategi
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.


Läs mer och ansök härRegionalt investeringsstöd

Sista ansökningsdag: Löpande


Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt till lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.


Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt till lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.


Vem kan söka?

Regionalt investeringsstöd kan sökas av företag inom stödområde A eller B. Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet, med undantag för vissa tätorter.

I stödområdena ingår dessutom följande kommunerna:

Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län,

Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län,

Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.


För vad kan vi söka?

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner och för lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, som utbildning och konsulttjänster.


För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig.


Läs mer och ansök här
Regionala företagsstöd

Sista ansökningsdag: Löpande


Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden. En förutsättning är att marknaden sträcker sig utöver den egna regionen.


Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Stöd kan handla om allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i en mässa.


Vem kan söka?

Små och medelstora företag med en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen.


För vad kan vi söka?

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, inventarier, lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, utbildning, kompetensutveckling och konsulttjänster. Du kan också söka för nystart av företag, deltagande i projekt, produktutveckling, marknadsföring, forskning- och utveckling, process- och organisationsinnovation eller energieffektivisering med mera.


Läs mer och ansök härLämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar