Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv

Hantverkarnas Riksorganisation har beretts möjlighet att yttra sig om Lärlingsutredningens betänkande Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19).


Att lära för livet
Sedan lärlingssystemet avvecklades 1864 har det svenska utbildningsväsendet sökt vägar för att överbrygga gapet mellan lärandet och det hantverksbaserade arbetslivet. Samverkan på området är synnerligen viktigt, både för unga människor som vill förkovra sig i ett hantverksyrke, men också för hantverksnäringen, där kraven på ett adekvat yrkeskunnande hos de arbetande är särskilt höga. Från Hantverkarnas Riksorganisations sida ser vi positivt på att arbetet med att öka det verklighetsbaserade lärandet fortsätter. Den gymnasiala lärlingsutbildningen är ett steg i rätt riktning.

Goda kontakter
För att den gymnasiala lärlingsutbildningen ska fungera väl krävs det goda kontakter mellan skolan som lärlingen är knuten till och hantverksföretaget som lärlingen ska gå i lära hos. Hantverkarnas Riksorganisation stödjer utredningens slutsats att det är rektorn på den skola som lärlingen är knuten till som har huvudansvaret för att utbildningskontrakt kommer till stånd mellan lärlingen, skolan och hantverksföretaget. Vi stödjer också att skolan åläggs en skyldighet att informera näringsidkaren om lärlingen bryter utbildningskontraktet.

Elevställningen

För att den arbetsplatsförlagda utbildningen ska fungera är det viktigt att rollfördelningen mellan elev, skola och företag är klar. Under tiden en person går en gymnasieutbildning är denna att betrakta som elev och därmed skolans ansvar. Vid det arbetsplatsförlagda lärandet vill vi på Hantverkarnas Riksorganisation särskilt värna eleven och dennes ställning som just elev. Från vår sida ser vi risker med att gymnasielärlingar går in i ett anställningsförhållande på den arbetsplats där de går i lära. Vi avstyrker Lärlingsutredningens arbetsrättsliga förslag.

Kvalitet i utbildningen
Den nära förbindelsen mellan den gymnasiala lärlingsutbildningen, skola och näringsidkare borgar för en hög kvalitet i utbildningen. Utbildningens längd, beskaffenhet mm. skiftar från yrke till yrke, varför vi ser positivt på utredningens förslag om en anpassning av utbildningen efter yrkets krav och branschens förutsättningar. Vi vill här betona att elevens förutsättningar måste vägas in i processen. Det måste också finnas en flexibilitet att anpassa utbildningen efter regionala och lokala förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att lärlingsutbildningarna i ett visst yrke är likvärdiga över landet. Denna grundläggande standard tjänar både lärlingarna och de presumtiva arbetsgivarna på. Att ha genomgått en gymnasial lärlingsutbildning ska vara ett kvitto och en validering avseende en viss kunskapsnivå.

Hantverkarnas Riksorganisation tillstyrker utredningens förslag att regeringen uppdrar till Skolverket att tillsammans med de nationella programråden ta fram programspecifika riktlinjer för lärlingsutbildningen. Det är dock viktigt att hänsyn tas till de regionala och lokala förutsättningarna i detta arbete. Vi stödjer också förslaget om att de nationella och regionala programråden ska ha ett ansvar i uppföljningen av kvaliteten i den gymnasiala lärlingsutbildningen. Det är viktigt att parter från både skola och näringsliv finns representerade i de här råden. Från Hantverkarnas Riksorganisations sida ser vi oss själva som en given aktör i de nationella programråden.

Bilden av lärlingen
Hantverkarnas Riksorganisation motsätter sig utredningens föreställning att den gymnasiala lärlingsutbildningen skulle vara ett huvudalternativ för elever som ”av olika skäl är skoltrötta”. Den gymnasiala lärlingsutbildningen ska vara en utbildning för alla som vill förkovra sig inom ett yrke och ska kännetecknas av engagerade och motiverade elever som vill förkovra sig i ett yrke. Våra förväntningar på lärlingarna kommer att avspegla sig i elevernas resultat. Därför är det viktigt att alla, inklusive Lärlingsutredningen, har höga förväntningar på eleverna i den gymnasiala lärlingsutbildningen. Oavsett deras behov och förutsättningar.

Ekonomisk ersättning till företagen
Lärlingsutredningen har pekat på att gymnasial lärlingsutbildning kommer att innebära lägre kostnader för skolorna, då tidigare skolförlagd undervisning flyttar ut på företagen och högre kostnader för företagen, som istället kommer att stå för undervisningen. Idag varierar finansieringen av lärlingsutbildningen mellan skolorna. Detta skapar en osäkerhet hos företagen när det gäller att ta emot lärlingar. För att motverka detta förordar Hantverkarnas Riksorganisation att en viss grundersättning utges till företagen. I övrigt yrkas bifall till förslaget att vederlaget ska kunna anpassas till lärlingsperioden och yrkets förutsättningar. Vi stödjer också förslaget att ersättningen bör tas fram av Skolverket tillsammans med de nationella programkontoren.


  • Sidor:

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska