Yrkeskunnande i EU

Samrådsdokument från Europeiska kommissionen avseende direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Hantverkarnas Riksorganisation har genom Utbildningsdepartementets remiss (U2011/470/UH) den 25 januari 2011 beretts möjlighet att yttra sig om Samrådsdokument från Europeiska kommissionen avseende direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.


Relaterade dokument

Validering och yrkeskunnande i den inre marknaden
Allteftersom de senaste årens lågkonjunktur övergår till högkonjunktur kommer den gemensamma marknaden i den Europeiska Unionen att ställas inför nya krav och förutsättningar. Principen om fri rörlighet för tjänster gör det redan idag möjligt för EU-medborgare att arbeta i ett annat land än sitt ursprungliga medlemsland. Detta är en utveckling som kommer att eskalera i takt med att efterkrigstidens stora generationer lämnar arbetsmarknaden och efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, inte minst inom hantverksnäringen, ökar.

Scenariot bäddar för en ökad konkurrens mellan regioner och stater om den kvalificerade arbetskraften. Från Hantverkarnas Riksorganisations sida ser vi inte ökad protektionism som en realistisk, eller önskvärd, lösning på framtidens utmaningar. Vi är som medborgare i Sverige delar av den gemenskap som den Europeiska Unionen utgör och vi måste lösa utmaningarna gemensamt, med gemensamma spelregler.

I detta är det emellertid viktigt att vi kommer ihåg och värnar våra svenska system för validering av kunskap och yrkesskicklighet. Det har varit och är en garant för mycket av den framgångsrika och systemviktiga jobbmatchningen på den svenska arbetsmarknaden. Inom hantverket är lärlingssystemet, med nivåerna lärling, gesäll och mästare, det etablerade valideringssystemet. Inte bara i Sverige, utan även i större delen av Europa. Lärlingssystemet vilar inte bara på branschens fastställda normer, utan regleras i den högsta graden av lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare.

Hantverkarnas Riksorganisation är en tillskyndare av den svenska modellen för validering av yrkeskunnande. Vi välkomnar också unionsmedborgare från andra länder som kommer till vårt land, praktiserar sitt yrke och delar med sig av sitt yrkeskunnande. Många av dessa kan uppvisa en dokumentation på sitt kunnande i form av ett gesäll- eller mästarbrev, i full paritet med svenska hantverkare. Det finns dock de aktörer som utgör sig för att vara hantverkare, men i själva verket saknar yrkeskunnande. För att råda bot på detta behövs det ett utökat samarbete och en bättre samordning mellan berörda parter i den inre marknaden.

Frågorna i samrådsdokumentet
Hantverkarnas Riksorganisation kommer att lämna svar och kommentarer på de frågor i kommissionens samrådsdokument som berör organisationens intresseområde. I de frågor som inte kommenteras har Hantverkarnas Riksorganisation i nuläget inget att tillägga avseende hur direktivet kan moderniseras.

Question 5: Do you support the idea of developing Europe-wide codes of conduct on aptitude tests or adaptation periods?

Under del 2.3 i samrådsdokumentet diskuteras vägar för validering av kompetensen hos yrkesmän som fått sin träning i ett annat medlemsland än där de verkar. I likhet med hur det fungerar i Sverige idag, framhålls bransch- och intresseorganisationer som de som bör definiera vilka krav som kan ställas på en yrkesman. En inblandning från medlemsstaterna i detta arbete är inte önskvärt. Det är enbart granskningsmännen i respektive bransch som har tillräcklig kompetens att avgöra yrkesskickligheten hos en sökande av gesäll- eller mästarbrev. Hantverkarnas Riksorganisation stödjer inte heller en europeisk detaljstyrning i form av en gemensam Codes of Conduct (”objectives, duration, frequency, methodology, etc”) för yrket (sid 7). Ett generellt ramverk kan vara på sin plats för att garantera varje sökande, oavsett yrkeskategori, en rättvis prövning av sitt kunnande. Längre än så bör inte gemenskapsrätten sträcka sig. Om målet är en ökad kunskapsharmonisering i unionen måste behovet formuleras av yrkesmännen själva och branschorganisationerna måste leda arbetet.

Question 10: How could the concept of "regulated education" be better used in the interest of consumers? If such education is not specifically geared to a given profession could a minimum list of relevant competences attested by a home Member State be a way forward?

Med utgångspunkt i den svenska lösningsmodell som kommer till utryck i lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare anser Hantverkarnas Riksorganisation att det svenska rättsläget är fullgott och välavvägt. Hantverksyrkenas ”kvalifikationsmässiga minimikrav” avgörs bäst av branscherna själva.

Question 11: What are your views about the objectives of a European professional card? Should such a card speed up the recognition process? Should it increase transparency for consumers and employers? Should it enhance confidence and forge closer cooperation between a home and a host Member State?

Hantverkarnas Riksorganisation ställer sig tveksamma till ett Europeiskt yrkeskort eller yrkeslegitimation. Den administrativa bördan kommer att vara betydande, oavsett vilken part som ska ansvara för korten. För hantverket i Sverige skulle det förmodligen vara Hantverkarnas Riksorganisation eller Sveriges Hantverksråd. Vi önskar att följa frågan närmare.

Question 25: Do you see a need for modernising this regime on automatic recognition, notably the list of activities listed in Annex IV?

Hantverkarnas Riksorganisation anser att kriterierna i artikel 17 (2005/36/EG) är väl avvägda, men anser samtidigt att ett genomfört gesäll- eller mästarprov, beroende på ansökan, bör kunna uppvisas, eller avläggas, för att den sökande ska kvalificeras som svensk gesäll eller mästare.

Question 29: In which cases should an alert obligation be triggered?

Det uppfattas som märkligt att en hantverkare som misskött sig i sin tjänsteutövning automatiskt omfattas av varningsmekanismen i Internal Market Information system (IMI), medan till exempel en person aktiv inom sjukvården inte gör det (se exempel sidan 19). Hantverkarnas Riksorganisation finner förslagen i samrådsdokumenten rimliga, men vill naturligtvis att samma regler ska gälla samtliga yrkeskategorier.


  • Sidor:

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska