MENY
Top Image

Verksamhet

I vårt påverkansarbete riktar vi oss till myndigheter, politiska aktörer och andra beslutsfattare. Vi verkar också för att synliggöra hantverket och hantverkarnas samhällsviktiga arbete i mediala kanaler.

Verksamhet

Vi samlar hantverkare över branschgränserna för att stärka och föra fram vårt näringspolitiska program. I vårt påverkansarbete riktar vi oss till myndigheter, politiska aktörer och andra beslutsfattare. Vi verkar också för att synliggöra hantverket och hantverkarnas samhällsviktiga arbete i mediala kanaler.
Utbildningspolitiskt arbetar vi för att förbättra möjligheterna för de ungdomar som vill fördjupa sig i ett hantverk på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Den moderna lärlingsutbildningen är en positiv reform för både elev, skola och näringsliv. Den hjälper ungdomar att förbereda sig för verkligheten samtidigt som den svarar mot näringslivets behov av kvalificerad personal.

Hantverkarna är en av aktörerna i Sveriges Hantverksråd, en verksamhet beslutad av regeringen med uppgift att handlägga mästarbrevsfrågor. I arbetet ingår bland annat att behandla branschernas uppdateringar av gesällprovsreglerna till utfärdandet av Mästarbrev.

I maj varje år samlas Sveriges hantverkare till Riksstämma.

 

Verksamhetsplan 2021

Styrelsen i Hantverkarnas Riksorganisation ämnar prioritera följande frågor under verksamhetsåret 2021:
  1. Aktivt marknadsföra och informera om Hantverkarnas Riksorganisation.
  2. Fortsatt arbete med utbildningsfrågor för att höja kunskapsnivån och statusen för nya hantverkare.
  3. Påverka och informera politiker om vikten av goda förutsättningar för hantverks- och småföretagande.
  4. Marknadsföra gesäll- och mästarbreven och stärka deras betydelse.
  5. Framtidsvision – att stärka hantverkets röst samt att påverka makthavare och skapa opinion för vår sak. Organisationen ska också verka för att synas och höras i debatten om hantverket och hantverkarnas villkor.