MENY
De nya lagarna som berör hantverkare
Foto: Adobe Stock.

De nya lagarna som berör hantverkare

01.07.2021
AKTUELLT | Halvårsskifte brukar innebära att ett antal nya lagar träder ikraft. Så också i år. Här är de lagar som berör dig som driver hantverksföretag.

Beräkningen av bilförmån justeras

Börjar gälla: 1 juli 2021

Den schablon som används för att beräkna värdet av bilförmån justeras på så sätt att två delbelopp i beräkningen ändras – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Syftet är att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil.

Förändringen är en del av regeringens gröna skatteväxling, där höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Börjar gälla: 1 juli 2021

De nya reglerna innebär att det tidigare undantaget från mervärdesskatt vid import av försändelser med lågt värde slopas och att elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för mervärdesskatt för varor som säljs via plattformen.

Dessutom utökas den särskilda ordningen för redovisning och betalning av mervärdesskatt inom EU (Mini One Stop Shop) till att gälla fler tjänster och varor jämfört med i dag.

Ändringarna föranleds av EU:s så kallade e-handelspaket för mervärdesskatt.


Skatten slopas för fler som producerar egen el

Börjar gälla: 1 juli 2021

Ändringen innebär att fler aktörer som producerar egen el i exempelvis solanläggningar omfattas av undantaget från skattskyldighet. Detta sker genom att de så kallade effektgränserna höjs. En motsvarande höjning av effektgränserna görs även för de aktörer som omfattas av den befintliga skattenedsättningen så att även dessa aktörer får full skattebefrielse.


Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Börjar gälla: 1 augusti 2021

Tulltjänstemän ges en utökad möjlighet att ingripa vid misstanke om brott som Tullverket inte har befogenhet att utreda. I samband med ingripandet får en tulltjänsteman hålla inledande förhör och även i övrigt vidta primära utredningsåtgärder.

Ingripandet får enligt huvudregeln ske efter förfrågan till och godkännande av Polismyndigheten. Ett ingripande kan dock göras utan godkännande om det är fara i dröjsmål, till exempel om det finns risk att en person avviker innan Polismyndigheten hinner kontaktas och komma till platsen. Vidare får en undersökningsledare i vissa fall begära biträde av Tullverket sedan Polismyndigheten inlett en förundersökning eller om en sådan redan är inledd när en förfrågan om samtycke eller en rapportering sker.

Dessutom ändras bland annat bestämmelserna om när en tulltjänsteman får använda sig av fängsel och utföra kroppsvisitation så att det kan användas i fler situationer jämfört med tidigare.


Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

Börjar gälla: 1 mars 2021

Det införs en ny lag om tillträdesförbud till butik. Lagen innebär att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik om det finns risk för att han eller hon kommer begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

En ny straffbestämmelse om inbrottsstöld införs. Brottet omfattar stöld som har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende. Straffet är fängelse i lägst ett och högst sex år.

Det införs också en ny kvalifikationsgrund, som tar sikte på systematik, i straffbestämmelserna om grov stöld och grovt häleri. Vidare kriminaliseras försök, förberedelse och stämpling till häleri.


Ett starkare skydd för betalningsverktyg införs

Börjar gälla: 31 maj 2021

Det införs ett nytt brott i brottsbalken, olovlig befattning med betalningsverktyg, som ger betalningsverktyg ett starkare skydd mot gärningar med anknytning till bedrägerier och förfalskningar. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms för grov olovlig befattning med betalningsverktyg till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Försök och förberedelse till brottet är straffbart.

Lagändringarna är ett led i genomförandet av ett EU-direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.


Konkurshanteringen blir effektivare

Börjar gälla: 1 juli 2021

Det införs nya regler i syfte att effektivisera och modernisera konkursförfarandet. All skriftlig kommunikation i konkursförfarandet ska kunna ske i digital form. Exempelvis ska kungörelser fortsättningsvis normalt endast ske på internet. Motsvarande ska gälla för företagsrekonstruktion. Vidare ska den som är försatt i konkurs kunna bekräfta bouppteckningen hos konkursförvaltaren i stället för att avlägga ed i tingsrätten vid ett edgångssammanträde. Därutöver görs vissa ytterligare effektiviseringar av konkurshanteringen.


Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

Börjar gälla: 1 juli 2021

Lagändringarna innebär att varumärkeslagens bestämmelser om bland annat skadestånd kan tillämpas vid intrång i geografiska beteckningar som skyddas inom EU till följd av vissa internationella avtal som EU har ingått (den så kallade Genèveakten och frihandelsavtalen med Vietnam respektive Singapore).

Ändringarna innebär också att möjligheterna att vägra registrering av varumärken och företagsnamn utvidgas med hänsyn till ny praxis från EUdomstolen när det gäller ansökningar om registrering som sker i otillbörligt syfte (ond tro).


Kontrollen över explosiva varor skärps

Börjar gälla: 1 augusti 2021

I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta utvecklingen att kriminella i en ökad utsträckning använder sig av explosiva varor görs ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den tidigare tillståndsprövningen blir nu mer omfattande och Polismyndighetens roll vid tillståndsgivningen förstärks.

Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd. Dessutom görs vissa andra ändringar som kan stärka kontrollen, såsom begränsningar i vissa tillstånds giltighetstid och utökad föreskriftsrätt.


Utsläppsgränsen skärps och bonusbelopp höjs för klimatbonusbilar

Börjar gälla: 1 april 2021

Utsläppsgränsen skärps till 60 gram CO2/km och högsta bonusbeloppet höjs till 70 000 kronor för klimatbonusbilar. Det högsta bonusbeloppet ges endast till nollutsläppsfordon medan övriga bilar får högst cirka 45 000 kronor i bonus beroende på utsläppsnivå, utifrån en justerad beräkningsmodell.


Ändring av anmälningsplikt och tillsyn när allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

Börjar gälla: 1 juli 2021

Anmälningsplikten enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) kommer att omfatta även verksamheter med risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag.

Med anledning av en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar och tillhörande förordning har det dessutom gjorts två följdändringar i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH).

Anmälningsplikten enligt FMH upphör för de verksamheter som omfattas av den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Kommunens tillsynsansvar enligt FMH upphör också för lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där verksamheten endast omfattas av den nya lagen.


Konkurrensverket får större befogenheter

Börjar gälla: 1 mars 2021

Det införs bestämmelser som innebär att instansordningen för prövning av konkurrensskadeavgift ändras. Detta för att Konkurrensverkets tillsyn över konkurrensreglerna ska bli effektivare. Konkurrensverket får, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Verkets beslut kan överklagas till domstolen.

Vidare införs bestämmelser som innebär bland annat att Konkurrensverkets befogenheter vid platsundersökningar utökas. Konkurrensverket får också besluta om sanktionsavgifter mot företag som trotsar verkets beslut under utredningen av en överträdelse som företaget är misstänkt för (utredningsskadeavgift).


Skyddet stärks för den enskilde vid estetiska behandlingar

Börjar gälla: 1 juli 2021

Den nya lagen innebär att det ställs kompetenskrav för den som utför de estetiska behandlingar som omfattas av lagen. Endast den som har legitimation som läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska får utföra estetiska injektionsbehandlingar.

Relevant patientsäkerhetslagstiftning ska tillämpas när behandlingarna utförs. Särskild information ska lämnas till den enskilde som måste samtycka till behandlingen. För att ett kirurgiskt ingrepp ska få utföras måste en betänketid om minst sju dagar ha gått innan ingreppet får utföras, och för en injektionsbehandling minst två dagar. Man måste vara 18 år för att få genomgå behandlingar och ingrepp som omfattas av lagen.

Verksamheter som bedrivs enligt lagen ska betala en årsavgift om 13 500 kr till Inspektionen för vård och omsorg för myndighetens tillsyn.


Riktålder för pension bestäms till 67 år för år 2027

Börjar gälla: 1 juli 2021

Riktålder för pension är tänkt att styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem samt att fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut. Riktåldern för pension bestäms till 67 år för år 2027.


Lagar och förordningar med anledning av coronapandemin

Skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåva till anställda förlängs

Börjar gälla: 1 maj 2021 (gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021)

Under 2020 slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för fri parkering till anställda i anslutning till arbetsplatsen. Det infördes även en tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för gåvor som arbetsgivare ger till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per år och anställd. Båda skattelättnaderna förlängs nu så att de gäller även 2021. Dessutom höjs beloppsgränsen för gåvorna till 2 000 kronor per anställd.


Beslut om stöd vid korttidsarbete blir offentliga

Börjar gälla: 1 augusti 2021. Beslut om stöd som avser ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020 omfattas av undantaget från sekretess först fr.o.m. den 21 oktober 2021.

Det införs ett undantag i sekretessreglerna så att allmänheten och journalister kan ta del av beslut om stöd vid korttidsarbete och granska till exempel vilka företag som beviljats stöd och med vilka belopp. Syftet är att tillgodose intresset av insyn i hur regelverket tillämpas.


Arbetsgivaravgifterna för unga sänks ytterligare under juni–augusti 2021

Börjar gälla: Den 19 juni 2021

Under perioden januari 2021 till och med mars 2023 betalar arbetsgivare en lägre arbetsgivaravgift för personer som är 19–23 år. Nedsättningen förstärks nu ytterligare så att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas under juni-augusti 2021. Nedsättningen gäller ersättningar upp till 25 000 kronor per månad.


Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Börjar gälla: 1 juli 2021
Gäller till och med: 31 december 2022

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa så kallade enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Nu utvidgas nedsättningen tillfälligt så att den ska gälla företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person.


Ny stödperiod införs för inställda och uppskjutna kulturevenemang

Börjar gälla: 4 mars 2021

Genom ändringen införs en möjlighet att ansöka om stöd för kulturevenemang som skulle ha hållits mellan 1 oktober och 31 december 2020 och som ställts in eller skjutits upp på grund av ett förbud meddelat av regeringen eller länsstyrelserna.

Ändringen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.


Hyresstödet återinförs för 2021

Börjar gälla: 3 maj och den 2 juli 2021

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin återinförs det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, som togs fram våren 2020, för ytterligare nio månader, januari–september 2021.

Stödet är utformat så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden januari–mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.


Handelsbolag kan få statligt omsättningsstöd

Börjar gälla: 29 mars 2021

Den nya förordningen innehåller bestämmelser om statligt stöd till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Stödet omfattar perioden mars 2020–februari 2021.

För att stöd ska beviljas krävs att handelsbolagets nettoomsättning för stödperioden understiger en viss procentsats av nettoomsättningen för referensperioden. Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin.

Frågor om stöd prövas av i förordningen angivna länsstyrelser. En ansökan om stöd ska lämnas på formulär som fastställs av Boverket.

Förordningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.


Statligt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare förlängs

Börjar gälla: 2 mars 2021

Den nya förordningen innehåller bestämmelser om statligt stöd till enskilda näringsidkare. Stödet omfattar perioden augusti 2020–februari 2021. För att stöd ska beviljas krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understiger en viss procentsats av nettoomsättningen för referensperioden. Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin.

Frågor om stöd prövas av i förordningen angivna länsstyrelser. En ansökan om stöd ska lämnas på formulär som fastställs av Boverket.

Förordningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.


Begränsning av antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Börjar gälla: 1 juni 2021

Anordnaren av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare på ett smittsäkert sätt, utforma lokaler m.m. på ett sådant sätt att trängsel undviks och se till att in- och utpassage kan ske så att trängsel undviks. Antalet deltagare får högst uppgå till 8 deltagare inomhus, 50 deltagare inomhus om sittplats anvisas, 100 deltagare utomhus, 500 deltagare utomhus om sittplats anvisas och 150 idrottsutövare vid motionslopp eller liknande idrottstävlingar utomhus.

En särskild bestämmelse gäller för allmänna sammankomster som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om krav på smittskyddsåtgärder och ges möjlighet att begränsa deltagarantalen i ett län. Stadigvarande tivolinöjen och vissa tivolianordningar regleras som nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Marknader regleras som handelsplatser.