MENY
Har du koll på de nya lagarna?

Har du koll på de nya lagarna?

02.07.2019
AKTUELLT | Första halvåret 2019 har passerat. Det markerar för en del att det är dags för semester. För dig som hantverksföretagare innebär att det har kommit ett antal nya lagar att ta ställning till. Här har vi sammanställt de viktigaste för dig.

Nya lagar som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Börjar gälla: 1 augusti 2019
Ändringarna innebär att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under följande villkor:

  • Att stridsåtgärden har beslutats i behörig ordning av arbetstagarens organisation.
  • Att stridsåtgärden syftar till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till arbetsgivaren.
  • Att parterna först har förhandlat om de krav som ställs.
  • Att inte krav ställs som innebär att det kollektivavtal som arbetstagarorganisationen vill uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal.

Ändringarna medför också att det inte kommer att vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att vidta eller delta i en stridsåtgärd för att utöva påtryckning i en rättstvist.

Lättare för arbetsgivare att få stöd för nystartsjobb

Börjar gälla: 1 augusti 2019
Kravet på att andra anställningsförmåner än lön ska följa av kollektivavtal eller i väsentliga delar vara likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen, tas bort för nystartsjobb. Däremot kvarstår kravet på att lön ska följa av kollektivavtal eller vara likvärdig med lön enligt kollektivavtal inom branschen. Ändringen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

 

Nya lagar som rör skattefrågor, finansmarknad, bostäder, samhällsplanering och konsumentlagstiftning

Större frihet att bygga altaner

Börjar gälla: 1 juli 2019
Ändringarna innebär att det varken krävs bygglov eller anmälan för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En sådan altan får strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Även en lägre altan som inte omfattas av krav på bygglov får byggas i strid med den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området och behöver inte anmälas, om altanen uppförs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus.

Ändringarna omfattar inte byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från till exempel historisk synpunkt. Ändringarna har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Höjt tak för rutavdrag

Börjar gälla: 1 juli 2019
Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga. Det höjda taket kommer att gälla för hela beskattningsåret 2019. Ändringen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Nya skatteregler för att underlätta ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Börjar gälla: 1 juli 2019
Ett undantag införs från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. Detta för att underlätta för generationsskiften i fåmansföretag. Det innebär att närståendes verksamhet i ett företag med samma eller likartad verksamhet under vissa förutsättningar inte ska hindra att den femåriga karenstiden påbörjas. Det görs också en ändring som innebär att de s.k. 3:12-reglerna ska tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag. Ändringen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Börjar gälla: 1 juli 2019
Genom ändringen avskaffas den särskilda löneskatten om 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Löneskatten avskaffas även på inkomst av bland annat aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Börjar gälla: 1 augusti 2019
Varken allmän löneavgift eller några andra arbetsgivaravgifter än ålderspensionsavgift om 10,21 procent ska betalas för lön och annan ersättning till anställda som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Detta gäller inte den del av ersättningen som för en månad överstiger 25 000 kronor. Ändringen gäller för ersättning som utges efter den 31 juli 2019. Ändringen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda

Börjar gälla: 1 augusti 2019
Den längsta tid som ett enmansföretag som anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten förlängs från 12 till 24 kalendermånader i följd. Endast ålderspensionsavgift ska betalas under denna tid. Ändringen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

 

Nya lagar som rör olika områden, som statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt

En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

Börjar gälla: 1 juli 2019
Ändringarna gör det möjligt att använda modern teknik på ett bättre sätt genom att förhör i hyres- och arrendenämnderna som huvudregel ska spelas in genom en ljud- och bildupptagning. En sådan upptagning kan sedan användas i hovrätten om ärendet överklagas. Ändringarna innebär även att möjligheterna att överklaga nämndernas beslut utökas och att reglerna om nämndernas sammansättning blir mer flexibla genom att ordföranden ges möjlighet att pröva fler frågor ensam. Det införs också en möjlighet att delegera fler uppgifter till en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019 hos regeringen.se >>