MENY
Motionstid för politiker

Motionstid för politiker

01.10.2019
AKTUELLT | Just nu pågår den allmänna motionstiden i riksdagen. Det innebär att alla riksdagspolitiker får lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Vi har djupdykt i motionshögen och hittat ett antal som berör eller kan beröra dig som hantverkare.

Vem vill se ett utökat ROT och vem vill ha mer RUT? Vem tycker att arbetstiden ska sänkas till 30 timmar per vecka och vem vill ha minskat regelkrångel för företag? Ska det bli biodling på Riksdagens tak eller ska där sättas solcellspaneler? Kolla in listan över riksdagspolitikernas motioner som kan beröra dig som hantverkare. Varning! Den är låååång.

Motion till riksdagen 2019/20:3311
av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Ett hållbart modeunder

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbart och cirkulärt mode.

 

Motion till riksdagen 2019/20:3310
av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP)

Konsumtionens miljöpåverkan

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrad beskattning av privatpersoner som hyr ut lösöre.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Hyber-avdrag.

 

Motion till riksdagen 2019/20:3305
av Emma Hult m.fl. (MP)

Förläng livet på prylarna och planeten

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tvinga producenter att berätta för oss konsumenter hur länge deras produkter är byggda för att hålla.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att koppla reklamationsrätten till förväntad livslängd.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka den omvända bevisbördan i reklamationsrätten från 6 månader till 2 år.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett ”produktpass” för alla produkter.

 

Motion till riksdagen 2019/20:3235
av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Förenklingar för företagare

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att företagare som lämnat in felaktiga eller försenade uppgifter enbart ska beläggas med administrativ avgift om felet inte begåtts uppsåtligt eller för egen vinnings skull.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda Regelrådets mandat.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om processen i samband med att nya regler som påverkar småföretagare antas.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en småföretagarombudsman.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bilda en företagsfond för ungdomar.

 

Motion till riksdagen 2019/20:3180
av Markus Wiechel (SD)

Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bokföringshjälp till småföretagare.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att småföretagare ska få en förenklad deklarationsprocess.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en bokföringstjänst kopplad direkt till Skatteverket.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en rättvisare hantering av kassaregister vid torghandel.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en rättvisare hantering av kassaregister vid fäbodverksamhet.

 

Motion till riksdagen 2019/20:3175
av Markus Wiechel (SD)

Rättvist förfarande vid arbetstvister

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av fackliga sympatiåtgärder.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2998
av Edward Riedl (M)

Rut-avdrag för taxiresor

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett rut-avdrag för taxiresor.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2987
av Edward Riedl (M)

Ökat bostadsbyggande

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska regelbördan vid bostadsbyggande.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2962
av Edward Riedl (M)

Villkor för småföretag

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra regelverken för småföretag.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över storleken på arbetsgivaravgifterna för småföretag.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2950
av Edward Riedl (M)

Kyrkobyggnadernas förvaltande

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att hitta en långsiktig finansieringslösning för kyrkobyggnadernas förvaltande.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2940
av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jämställt företagande

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strukturella hinder för
kvinnors företagande

 

Motion till riksdagen 2019/20:2911
av Edward Riedl (M)

Bohmanhus på 100 kvm

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett förslag på Bohmanshus på 100 kvm.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2902
av Edward Riedl (M)

Avskaffa miljözoner för personbilar

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att avskaffa miljözoner för personbilar.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2872
av Boriana Åberg (M)

Reformering av LAS

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att reformera lagen om anställningsskydd (LAS).

 

Motion till riksdagen 2019/20:2739
av Gulan Avci m.fl. (L)

Hur uppmuntrar vi det livslånga lärandet och hjälper företagens kompetensbehov

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att undersöka hur det offentliga kan underlätta för arbetsgivare att investera i personalens kompetensutveckling.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2719
av Betty Malmberg (M)

Arbete och utbildning ska löna sig

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över effekterna av en sänkning av marginalskatten.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den nedre brytpunkten.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2705
av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Fler unga entreprenörer

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna på yrkeshögskolan.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Drivhuset ska verka för att etableras på fler orter.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2703
av Lars Püss (M)

Ersätt nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om den danska modellen för personalliggare kan ersätta eller komplettera det nuvarande systemet.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2702
av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Enklare momsregler

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av momsskattesatserna i syfte att förenkla mervärdesskatten.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2675
av Niklas Wykman m.fl. (M)

Fler växande företag och mer entreprenörskap

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med reformer av regelverket för personaloptioner så att det får avsedd effekt.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en förenkling av dagens personalliggarsystem för vissa branscher och på så sätt reducera administrationsbördan.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över dagens ordning kring återbetalning av energiskatt i syfte att göra systemet mer rättvist för små och medelstora företag.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera reglerna om företrädaransvar.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2671
av Niklas Wykman m.fl. (M)

Rättvisa skatter för fordon och transporter

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av dagens bonus–malus i syfte att reformera det och göra det kostnadsneutralt och klimat- och miljömässigt mer träffsäkert.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de gränsdragningsproblem för beskattning av vissa fordon som uppkommit som en följd av bonus–malus och beräkningsmodeller för skatteuttag bör korrigeras för att ge en mer rättvisande bild av olika fordonstypers klimatpåverkan.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bestämmelserna för vad som ska klassas som en personbil.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket i uppdrag att effektivisera kontrollen av reseavdrag.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2613
av Eva Lindh m.fl. (S)

Kooperativt företagande

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att verka för att de regleringsbrev och instruktioner som riktas till näringslivsfrämjande myndigheter också omfattar kooperativt företagande.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2602
av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Gemensamt register för företagsdata

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra villkoren för landets småföretagare.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2598
av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

ROT-avdrag för den ideella sektorn

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bredda ROT-avdraget till att omfatta den ideella sektorn.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2539
av Cecilia Widegren (M)

Papperskvitton

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om angelägenheten i att omgående se över och återkomma med en ny, modern bokföringslag som är anpassad efter tidens möjligheter för att underlätta både byråkrati och kontroll samt revisionsverksamhet.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera arkivering, uppföljning och kontroll.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och underlätta för företag m.fl. så att Sverige inte halkar efter utan att det förenklas för att harmoniseras med andra länder i Europa.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2515
av Katarina Brännström (M)

Bättre möjligheter för skyltning på landsbygden

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagar och regler samt hur tillämpning sker när det gäller skyltar på landsbygden för att underlätta för näringsliv och turism.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2466
av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kravet på personalliggare i byggverksamhet till att vara ett renodlat arbetsgivaransvar.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2461
av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Alternativt organisationsnummer för enskild firma

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa alternativt organisationsnummer för enskild firma.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2454
av Emma Hult (MP)

Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja initiativ till mer återbruk av byggmaterial och samtidigt sänka kostnader för nyproduktion.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2444
av Lorentz Tovatt (MP)

Grön företagarpolitik

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationellt främja lokala företagslotsar.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla system för enklare myndighetskontakter för företag.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny bolagsform för mikroföretagande.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en långsiktig och mer hållbar utveckling av gräsrotsfinansiering som finansieringsform.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för personal att köpa aktier i det företag de jobbar för.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2438
av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Samma karenstid för sjukpenning för den som betalar egenavgift som för den som har en anställning

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa samma karenstid för sjukpenning för den som betalar egenavgift som för den som har anställning.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2431
av Jan Ericson (M)

Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2416
av Jan Ericson (M)

Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2388
av Mikael Damsgaard (M)

Anställningsskydd

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utöka möjligheten för arbetsgivare att undanta anställda från turordningen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kraven som ställs på arbetsgivare för att uppfylla skälet saklig grund för uppsägning kan bli mindre långtgående.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om höga och oförutsägbara kostnader i samband med uppsägning.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2372
av Lars Beckman (M)

Minska regelkrånglet i Sverige

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast sätta upp konkreta mål för att regelkrånglet ska minska betydligt varje år.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2347
av Eva Lindh m.fl. (S)

Förhindra avdragsrätten för ROT och RUT utomlands

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en ändrad lagstiftning för att förhindra att skatteavdrag för ROT och RUT kan tillämpas för arbeten utomlands.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom EU verka för att nationella avdrag och skatteavdrag ska kunna tillämpas enbart inom det egna landet.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2292
av Johan Andersson m.fl. (S)

Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2291
av Eva Lindh m.fl. (S)

Trygghetssystem för småföretagare

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att se över villkoren för småföretagare.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2266
av Eva Lindh m.fl. (S)

Gemensam nordisk byggstandard

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsammans med de andra nordiska länderna verka för en gemensam byggstandard.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2214
av Lotta Finstorp (M)

Hantverksyrket

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en handlingsplan för hur vi kan säkra att Sverige utbildar fler hantverkare och för hur vi får fram fler hantverksutbildningar.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2211
av Lotta Finstorp (M)

Översyn och uppföljning av kassaregisterlagen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en uppföljning och utvärdering avseende tillämpningen av reglerna om kassaregister i skatteförfarandelagen.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2193
av Lotta Finstorp (M)

Hästföretagares villkor

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta för hästnäringen.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2179
av Lars-Arne Staxäng (M)

Förenkling av företagens uppgiftslämnande

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ålägga statliga myndigheter att ansluta sig till Uppgiftslämnarservice.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidareutveckla både Uppgiftslämnarservice och verksamt.se.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2153
av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Förutsättningar för och lönsamhet i att investera i kompetensutveckling

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över lagstiftningen så att det är lika lönsamt att investera i kompetensutveckling som i maskiner.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2144
av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Progressiv beskattning

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om progressiv beskattning.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2072
av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Korttidsanställningar

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän visstid.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2040
av Saila Quicklund (M)

Ge tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk.

 

Motion till riksdagen 2019/20:2025
av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Förutsättningar för yrkesval

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gymnasieprogram ska leda till jobb på arbetsmarknaden.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskapen om yrken i tidig ålder.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortbildning i yrken och arbetsplatser till SYV, studie- och yrkesvägledare.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1960
av Robert Hannah (L)

Avskaffa preliminärskatten för företag

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preliminärskatten för företag.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1944
av Ida Drougge (M)

Konvertering av arbetsgivaravgiften till inkomstskatt

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1936
av David Josefsson (M)

Möjliggör RUT-avdrag i boende med serviceutbud

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och tydliggöra hur RUT-avdraget kan appliceras i olika boendeformer med gemensamt serviceutbud.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1884
av Saila Quicklund (M)

Bättre förutsättningar för fler företag och jobb i Norrlands inland

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan för att skapa ännu bättre förutsättningar för fler företag och jobb i Norrlands inland.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1870
av Fredrik Olovsson och Hans Ekström (båda S)

Högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1862
av Johan Andersson m.fl. (S)

Högskolebehörighet för yrkesförberedande program i gymnasieskolan

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över huruvida gymnasiets yrkesprogram kan göras högskoleförberedande.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1795
av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Företagskredit

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utjämna risktagandet i företagande så att kreditvärdigheten inte längre beror på var i landet företaget är beläget.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1793
av Per Åsling (C)

Förmånsbeskattningen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt verka för att en utredning tillsätts om förmånsbeskattning.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1790
av Per Åsling (C)

Förutsägbara regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar för beräkning av SGI utifrån deklarerat resultat på vilket egenavgifter erläggs.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1787
av Per Åsling (C)

Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utarbeta ett system för regionalt differentierade arbetsgivaravgifter.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1786
av Per Åsling (C)

Växa-stöd – även för enkla bolag

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett utvidgat växa-stöd så att det även omfattar enkla bolag.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1765
av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Utvidgat ROT-avdrag som omfattar vatten och avloppsanläggningar

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta vatten- och avloppsanläggningar.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsteg från gällande regler ska kunna göras om en avloppsanläggning ligger i ett område där miljöpåverkan är lägre.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1760
av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Ekonomiska frizoner för företag

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att under en provperiod inrätta ekonomiska frizoner för företag i ett visst antal utpekade områden.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1744
av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Stockholmsregionen klimatsmart

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra en klimatsmart Stockholmsregion.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1723
av Hampus Hagman (KD)

Tillsätt en medborgarombudsman för att stärka enskilda och företagare gentemot staten

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om tillsättandet av en medborgarombudsman med syftet att stärka enskilda människor och näringsidkare gentemot staten och kommunerna.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1660
av Marta Obminska (M)

Höjning av RUT-avdraget

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över RUT-avdraget.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1650
av Marta Obminska (M)

Regelförenkling för företag

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med regelförenkling för företag bör fortsätta.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1620
av Ali Esbati m.fl. (V)

Arbetstidsförkortning

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att belysa möjligheterna för en generell arbetstidsförkortning.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1611
av Per Schöldberg m.fl. (C)

Åtgärder för hållbart byggande

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna fördelarna med ett byggande som är bioekonomiskt motiverat och uppmuntrar till en ökad byggnation med trä.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livscykelanalyser enligt LCA bör användas för att verifiera en byggnads energi-, klimat- och miljöpåverkan under byggtiden.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klargöra villkoren och förutsättningarna för koldioxidlagring med CCS i Sverige.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja cirkulär ekonomi inom nybyggnad och renovering.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en inhemsk träindustri med träförädling i Sverige.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla skogskonto och skogsskadekonto i sin nuvarande form.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avståndsbaserade ekonomiska pålagor mot vägtransporter ej ska medverka till kostnadsökningar för skogsbruk, sågverk och träbyggnadsföretag.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1609
av Alireza Akhondi (C)

Framtidssäkra det svenska vägnätet nu

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillse en översyn om hur Trafikverket lever upp till sitt uppdrag att upprätthålla en god vägstandard i hela Sverige.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1597
av Solveig Zander (C)

En väl fungerande ersättning vid arbetsskada

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående presentera en arbetsskadeförsäkring med hög trovärdighet och ett lagförslag för ekonomisk trygghet.
till dem som har rätt till det.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1590
av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C)

UF-företag och skolan

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildning i entreprenörskap ska erbjudas fler gymnasieelever än vad som i dag sker

 

Motion till riksdagen 2019/20:1589
av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C)

Visa att landsbygdsföretagarna finns

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om generösare bedömning av skyltningsregler vid allmänna vägar.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1580
av Angelika Bengtsson (SD)

Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tillstånd för att få utföra laserbehandling.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1576
av Jan R Andersson (M)

Förmånsbeskattning av fri parkering

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förmånsbeskattning av fri parkering

 

Motion till riksdagen 2019/20:1573
av Jan R Andersson (M)

ROT-avdrag för fönsterrenovering

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att även låta fönsterrenovering omfattas av ROT-avdraget.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1572
av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M)

Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förenkla reglerna för beskattning av firmafordon hos egenföretagare.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn i syfte att förenkla systemet kring förmånsbeskattning av tjänstefordon.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1569
av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Mikrobryggerier

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över villkoren för svenska mikrobryggerier

 

Motion till riksdagen 2019/20:1554
av John Weinerhall (M)

Sänkt bensin- och dieselskatt

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för kraftigt sänkta skatter på bensin och diesel.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1551
av Jimmy Ståhl (SD)

Bolundare

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla byggande av den nya bolundaren.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1509
av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP)

Ökat träbyggande

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som behövs för att öka träbyggandet.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1488
av Lotta Olsson (M)

REP- och ROST-avdrag

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa REP- och ROST-avdrag.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1474
av Viktor Wärnick (M)

Regiondifferentierad bensin- och dieselskatt

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för en regiondifferentierad bensin- och dieselskatt.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1469
av Annicka Engblom (M)

Behov av översyn av kassaregisterlagen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av kassaregisterlagen för torg- och marknadshandel.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1464
av Annicka Engblom m.fl. (M)

Fortsatta satsningar på E22

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av planerade satsningar på E22.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbyggnaden av E22 bör ske i längre och mer sammanhängande stråk.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1414
av Pia Nilsson m.fl. (S)

Översyn av ROT-avdrag utomlands

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ROTavdragets regelverk med syfte att endast tillåta avdrag för renoverings-, om- och tillbyggnadsåtgärder för objekt placerade i Sverige.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1400
av Hillevi Larsson (S)

Hållbar ekonomisk tillväxt

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbar ekonomisk tillväxt.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1390
av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)

Ökat byggande i trä

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1322
av Sten Bergheden (M)

Företagandevänliga myndigheter

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheter till mer företagandevänliga myndigheter.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en tydligare effektivisering av och kostnadssänkning för myndigheterna.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1321
av Sten Bergheden (M)

Dispenser och förenklade regler för uppstart av mindre företag

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge dispenser vid uppstart av företag.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1291
av Sten Bergheden (M)

Underlätta för mindre företag vid offentliga upphandlingar

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att uppmuntra till uppdelning av offentliga upphandlingar så att fler mindre företag kan delta.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga tydligare information till företagen om hur offentliga upphandlingar fungerar.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livsmedel som köps in av svenska offentliga inrättningar bör uppfylla kraven i svensk lagstiftning.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1289
av Magdalena Schröder (M)

Ta bort kravet på personalliggare

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvärdera reglerna om personalliggare.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1246
av Magnus Manhammar (S)

Enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att lagstifta om stöd till konstnärlig utsmyckning vid byggnation i regi av staten, landstingen/regionerna, kommunerna eller det privata – det som kallas enprocentsregeln.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1190
av Mathias Tegnér och Åsa Westlund (båda S)

Om att främja en cirkulär ekonomi

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om cirkulär ekonomi.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s ekodesigndirektiv och kemikalielagstiftning.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återvinning av plast.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stödet för cirkulär upphandling.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1186
av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Anställda som äger

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över hur dispens från låneförbudet i aktiebolagslagen skulle kunna omfatta anställda som vill ta över ett företag.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1161
av John Weinerhall (M)

Skattefrihet för arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda skattefrihet för arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1158
av Lars Beckman (M)

Utrikesfödda företagares betydelse för Sverige

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utrikesfödda företagares betydelse för Sverige.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1146
av Lars Beckman (M)

Avskrivning av studieskuld

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskrivning av studieskuld.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1142
av Lars Beckman (M)

Stöd vid nyföretagande

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre samverkan mellan organisationer i samband med nyföretagande.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1087
av Joakim Järrebring (S)

Miljöpåverkan, jobb och välfärd

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom att intensifiera arbetet för en cirkulär ekonomi, förena lägre miljöpåverkan med fler jobb och ökad välfärd.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1083
av Louise Meijer (M)

Lagen om anställningsskydd

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra lagen om anställningsskydd och turordningsreglerna så att anställningsskyddet utgår från kompetens och inte anställningstid.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1033
av Sten Bergheden (M)

Utvärdering av kassaregisterlagen

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn och utvärdering av kassaregisterlagen och ta hänsyn till de problem som beskrivs i motionen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att utfärda tillfälliga undantag för de företag som har de problem som beskrivs i motionen.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1016
av Sten Bergheden (M)

Bekämpning av den olagliga arbetskraften

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över Skatteverkets möjligheter att motverka skattefusk i form av olaglig arbetskraft.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ta fram en handlingsplan för hur man ska bekämpa den olagliga arbetskraften.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över straffskalorna för brott avseende utnyttjande av olaglig arbetskraft.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att studera hur andra länder i EU har löst problem med olaglig arbetskraft och vad man vidtagit för åtgärder.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1014
av Sten Bergheden (M)

Indexuppräkning på bensin- och dieselskatten

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa den nya indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten.

 

Motion till riksdagen 2019/20:1007
av Johanna Haraldsson (S)

Livslångt lärande och stärkt omställningsförmåga

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omställning och livslångt lärande.

 

Motion till riksdagen 2019/20:996
av Johanna Haraldsson (S)

Behörighet till högre studier på alla gymnasieprogram

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att återinföra att yrkesförberedande program som utgångspunkt också ska ge högskolebehörighet.

 

Motion till riksdagen 2019/20:984
av Joakim Sandell (S)

Anmälningsplikt för motorfordonsverkstäder

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra motorfordonsverkstäder till anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.

 

Motion till riksdagen 2019/20:962
av Helena Antoni m.fl. (M)

Angående ett legitimt skattesystem

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av ändringar i skatteförfarandelagen om att arbetsgivardeklarationen för varje betalningsmottagare även ska innehålla uppgift om arbetsgivaravgiftens belopp.

 

Motion till riksdagen 2019/20:960
av Helena Antoni (M)

Angående nuvarande krav på personalliggare

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om den danska modellen för personalliggare kan ersätta eller komplettera det nuvarande systemet.

 

Motion till riksdagen 2019/20:953
av Markus Wiechel (SD)

Åtgärder mot reafusk

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändringar av marknadsföringslagen.

 

Motion till riksdagen 2019/20:859
av Mikael Strandman och Thomas Morell (båda SD)

Underlätta för bilverkstäder att bli ackrediterade

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ekonomiskt och administrativt underlätta för bilverkstäder att få ackreditering.

 

Motion till riksdagen 2019/20:797
av Amineh Kakabaveh (-)

Om nödvändigheten av arbetstidsförkortning och behovet av mer fritid åt arbetande människor

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att lämna lagförslag om införande av 30 timmar i veckan som ordinarie arbetstid.

 

Motion till riksdagen 2019/20:790
av Robert Stenkvist (SD)

Åtgärda den oacceptabelt långa tidsåtgången vid vägarbeten 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa tidskraven vid upphandlingar av vägarbeten och liknande av Trafikverket.

 

Motion till riksdagen 2019/20:747
av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en återkommande internationell extern utvärdering av Sveriges politik för global utveckling för att se över det svenska arbetet med Agenda 2030.

 

Motion till riksdagen 2019/20:739
av Teres Lindberg (S)

En bred, hållbar skatteöversyn

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en bred, hållbar skatteöversyn.

 

Motion till riksdagen 2019/20:668
av Betty Malmberg (M)

Torghandel och kassaregisterlagen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Skatteverket i uppdrag att följa upp kassaregisterlagens effekter för olika branscher.

 

Motion till riksdagen 2019/20:662
av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Prao – en viktig första kontakt med arbetslivet

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för skolhuvudmän att erbjuda prao.

 

Motion till riksdagen 2019/20:659
av Betty Malmberg (M)

Minskat regelkrångel för företag

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att företagens regelkrångel behöver minska.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters regelförenklingsarbete behöver bli mer systematiskt.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen årligengenom en särskild skrivelse bör återrapportera till riksdagen om hur arbetet medregelförenklingar fortskrider.

 

Motion till riksdagen 2019/20:642
av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)

Översyn av skattesystemet

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en genomlysning av det svenska skattesystemet med dess olika skattebaser

 

Motion till riksdagen 2019/20:640
av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)

Krav på lönespecifikation

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på lönespecifikation.

 

Motion till riksdagen 2019/20:632
av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Nordisk kulturkanon

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa en gemensam nordisk kulturkanon.

 

Motion till riksdagen 2019/20:624
av Larry Söder (KD)

Momsskatterna 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av momsskattesatserna i syfte att förenkla mervärdesskatten.

 

Motion till riksdagen 2019/20:623
av Larry Söder (KD)

Översyn av momsskattesatserna

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av momsskattesatserna i syfte att implementera omvänd skattskyldighet som huvudregel.

 

Motion till riksdagen 2019/20:622
av Larry Söder (KD)

Personalliggare

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om den danska modellen för personalliggare kan ersätta det nuvarande systemet.

 

Motion till riksdagen 2019/20:570
av Per-Arne Håkansson och Anna Wallentheim (båda S)

Kompetensförsörjning med fokus på yrkesutbildning

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensförsörjning med fokus på yrkesutbildning.

 

Motion till riksdagen 2019/20:564
av Marlene Burwick (S)

Öka tryggheten för egenföretagare vid sjukdom och föräldraledighet 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka tryggheten för egenföretagare vid sjukdom och föräldraledighet.

 

Motion till riksdagen 2019/20:557
av Leif Nysmed (S)

Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elektronisk överföring och samkörning.

 

Motion till riksdagen 2019/20:500
av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)

ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att möjliggöra ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar som avlägsnas från byggarbetsplatsen och renoveras i ett snickeri eller måleri.

 

Motion till riksdagen 2019/20:484
av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Glasriket

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Glasriket är en nationell angelägenhet.

 

Motion till riksdagen 2019/20:480
av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Friskvårdsbidrag för alla företagsformer

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över en anpassning av regelverket för friskvårdsbidrag till att också omfatta ägaren till en näringsverksamhet som bedrivs som enskild firma.

 

Motion till riksdagen 2019/20:467
av Magnus Manhammar (S)

Energisnål belysning i riksdagens byggnader

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att installera energisnål belysning i samtliga riksdagens byggnader.

 

Motion till riksdagen 2019/20:464
av Magnus Manhammar (S)

Solpaneler på riksdagens tak 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att installera solpaneler på taken till samtliga av riksdagens byggnader.

 

Motion till riksdagen 2019/20:432
av Sofia Nilsson (C)

ROT-avdrag för den ideella sektorn

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bredda ROT-avdraget till att omfatta den ideella sektorn.

 

Motion till riksdagen 2019/20:426
av Annika Qarlsson (C)

RUT – en lyckad reform som kan mer 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en utveckling av RUT-avdraget till att gälla för hushållens alla köpta tjänster i anslutning till hemmet.

 

Motion till riksdagen 2019/20:416
av Niels Paarup-Petersen (C)

Gör avsättningar till en periodiseringsfond SGI-grundande 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta inkomster som förs till en periodiseringsfond ingå i SGI.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas hur inkomsterna ska ingå i SGI.

 


Motion till riksdagen 2019/20:407
av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C)

Egenanställning 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Försäkringskassans skyldighet att vara välinformerad om egenanställning.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förtydligande av regelverket så att egenanställda har rätt till a-kassa vid deltidsarbetslöshet på samma sätt som andra anställda.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingen bör informera arbetssökande om egenanställning.

 

Motion till riksdagen 2019/20:381
av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Ökad flexibilitet för egenföretagare 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa åldersgränsen för egenföretagare och göra det möjligt att även efter 55 års ålder fritt ändra karenstid i sjukförsäkringen.


Motion till riksdagen 2019/20:377
av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka tiden för tjänstledigt för att bedriva näringsverksamhet.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett program för startaeget-bidrag till yrkesverksamma.

 

Motion till riksdagen 2019/20:375
av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Krafttag mot bluffakturor

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en myndighetsadministrerad varningslista gällande bluffakturor.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge företag utökat stöd till att bestrida felaktiga fakturor och begära rättelse från Kronofogden.

 

Motion till riksdagen 2019/20:370
av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag  

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Regelrådet från Tillväxtverket till Statsrådsberedningen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematisera regeringens och förvaltningsmyndigheternas arbete med regelförenkling.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en stoppfunktion för regler med bristfällig konsekvensutredning.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera förordning (2007:1244) angående konsekvensutredningar.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statens myndigheter ska identifiera samt upprätta mål och strategier för de mest kostsamma handläggningstiderna för företag.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga solnedgångsklausuler vid införandet av nya lagar och regler.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda inrättandet av ett implementeringsråd.

 

Motion till riksdagen 2019/20:321
av Jasenko Omanovic (S)

Biodling på Riksdagshusets tak

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att inrätta en biodling på Riksdagshusets tak bör undersökas.

 

Motion till riksdagen 2019/20:303
av Linda Lindberg (SD)

Stärk skyddet för näringsidkare med enskild firma 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även bolagsformen enskild firma bör ges ett organisationsnummer som ej är identiskt med näringsidkarens personnummer.

 

Motion till riksdagen 2019/20:298
av Ingemar Kihlström (KD)

Se över möjligheten att utöka ROTavdraget. 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka ROT-avdraget.

 

Här hittar du alla årets motioner >>