MENY
Varför så komplicerat att bli kompenserad?
Peter Frosch, ordförande Hantverkarna och Peter Thörn, 0rdförande Småföretagarna

Varför så komplicerat att bli kompenserad?

11.09.2020
DEBATT | Hantverkarna och Småföretagarna går ut i ett gemensamt upprop för enskilda företagare och deras möjligheter att få Corona-stöd

Efter hårda påtryckningar från bland annat Småföretagarnas Riksförbund och Hantverkarnas Riksorganisation har till slut regeringen presenterat ett förslag baserat på det beslut som riksdagen fattade om att särskilt stärka de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19”. Inom kort kommer förslaget Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare att skickas på remiss och vi som förbund kommer granska förslagets utformning mycket noga för att säkerställa att detta stöd inte utformas på ett lika krångligt och svårtolkat sätt som omställningsstödet. Det är viktigt att värdesätta Sveriges största jobbskapare genom att se till att det blir lätt att göra rätt.

2020 har varit ett prövningarnas år. Pandemins framfart har kullkastat de förutsättningar som rådde i början av året och omställningen till det nya normala har varit en smärtsam process för såväl stora som små företag. Krisen har skapat en vattendelare mellan olika branscher och olika företagsformers möjlighet till omställning eller anpassning. Den klassiska parollen ”utan företagare stannar Sverige” har blivit väldigt tydlig. Till skillnad mot storföretag som går under med dunder och brak dör småföretag en tyst död.

Under 2020 har antalet konkurser ökat med 11 procent jämfört med 2019. Hittills har 4 400 företag lagt ned, vilket medfört att 15 000 anställda blivit av med jobbet. Denna utveckling måste stoppas och då måste politiker på alla nivåer bidra till att skapa stabilitet för alla de småföretagare som utgör det kit som binder samman samhällets olika delar.

Det brukar heta att mindre företag är den jobbmotor som håller igång Sverige. Mycket riktigt anställer de mindre företagen en bit över 900 000 personer runtom i landet. En fördel med dessa företag är att de till sin natur är anpassningsbara. När ekonomiska nedgångar slår till och många förlorar jobbet, brukar de kunna balansera detta genom att hitta nya nischer och därmed skapa nya arbetstillfällen. Detta gäller även den ekonomiska krisen som pandemin orsakat. Denna förändring är påbörjad men för att omställningen ska kunna genomföras krävs en tillit och förståelse för landets hårdast arbetande grupp – småföretagare.

49 procent av landets företag bedrivs som enskild firma och cirka 72 procent av landets företag är enmansföretag. Denna grupp företagare som vanligen etablerat sitt företagande baserat på sin specialistkompetens och som kan sitt hantverk in i minsta detalj är oumbärliga för ett välfungerande samhälle. Många inom denna grupp tillhör de företag som drabbats hårdast av pandemins begränsningar och samtidigt så är det den grupp som gett sämst möjligheter ta del av de stödåtgärder som införts. När en enskild företagare kommer på obestånd är det inte bara dennes företag som riskeras utan hela familjens ekonomi. Förslaget om omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare välkomnas och kan till viss del komma att täcka en liten del av förluster som uppkommit under perioden mars – juli. Men ska dessa företag inte bara räddas utan även bli livskraftiga framgent krävs även kreativa och framåtsyftande åtgärder.

Kreativitet kan skapas ur kaos, men ska kreativiteten leda till fler jobb och en bättre välfärd måste kreatörer och hantverkare känna uppskattning och förståelse för det arbete som utförs. Stöd ska bara gå till de behövande, men traditionellt regelkrångel är inte rätt väg att snabbt ta oss ur krisen

För att få rättvisa förutsättningar föreslår därför Hantverkarnas Riksorganisation och Småföretagarnas Riksförbund att regeringens budget även innehåller följande förslag:

  1. Fortsätt med den generella sänkningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter fram tills att Corona restriktionerna upphör.
  2. Tillåt korttidspermittering även för enskilda näringsidkare. Föregående års inkomst av näringsverksamhet kan användas som underlag vid beräkning av lön. Till skillnad från andra företagsformer är vinsten i en enskild firma det som företagaren kan ta ut som lön.
  3. Många småföretagare upplever ansökningsprocesserna för de olika stöden som krångliga och har därför tvekat att söka. Låt därför Almi få uppdraget att bli den centrala punkt som säkerställer det administrativa stöd som företagare behöver för att ta sig igenom ansökningsprocesserna. Vilket kan komma att behövas för att ta del av det nu presenterade omsättningsstödet.

Med enkla och generella stöd skapas den kreativitet som kan säkerställa Sveriges konkurrenskraft när Coronapandemins negativa verkningar dragit förbi.

Peter Frosch, ordförande Hantverkarnas Riksorganisation
Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas Riksförbund